Lugupeetud lastevanemad!

Seelel aastal ühinesime me Kiusamisvaba kool programmiga, mis on suunatud kiusamise vähenemisele koolides.

KiVa see on program, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka otsuste otsimisteks kiusamise juhul. See teaduslikult põhjendatud programm on loodud Turu Ülikooli teadlaste poolt Soome Kultuuri ja Teadusministeeriumi tellimusel ja toetusel.

KIVA

KiVa programmi abil õpivad lapsed ära tundma sõna !kiusamine" tähendus, koheselt reageerima kiusamise juhtumitele, kusjuures on suur tähelepanu suunatud vaataja rollist arusaamisele. Program on üks süstemaatilisi maailmas, kuna sisaldab palju praktilisi tegevusi ja materjali ka õppimist internet teel. KiVa hõlmab kogu kooliperet- üritustel osalevad nii koolitöötajad kui ka õpilased ja vanemad. Programm koosneb kolmest sammust:

· Profilaktilised üritused:erinevad info-ja õppematerjalid koolidele ja lastevanematele,koolide poolt korraldatud infopäevad, online-toetus(õppematerjalid, KiVa mäng jms), sümbolid, mis toovad teateid suhtumisest kiusamisesse;

· Kiusamise juhtumite lahendus-KiVa koolides luuakse spetsiaalne KiVa grupp, mis koosneb õpetajatest, juhtkonna esindajatest, tugispetsialistidest, kes saavad põhikoolitust konfliktide ja kiusamise lahenduse metoodikast, et tulemuslikult tegeleda koolis tekkivate kiusamise juhtumitega;

· Tulemuste hindamine ja analüüs-iga õppeaasta lõpus (igal kevadel)viiakse läbi anonüümsed õpilaste internet-küsitlused selleks, et õpilaste vastustest näha, kuidas mõjutas KIVa programmi juurutamine koolkiusamise olemasolule. Samuti viiakse läbi 2 korda aastas küsitlus KiVa programmi kasutavates koolides personali seas;

Rohkem infot KiVa organisatsioonist saate te aadressil

Mini-õpik vanematele on saadaval siin.

Loodame, et suhtute mõistvalt ja osalete antud programmis. Koos me suudame vähendada kiusamist meie koolis!