Päevakava

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi päevakava õa 2021/2022

I Üldsätted

1.1. Päevakava kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2, Sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8, 10 ja 12.

1.2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

1.3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

1.4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

1.5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

1.6. Kui klassile rakendatakse e-õpet või viirusest tulenevalt distantsõpet, siis töö- ja õppekorraldus toimub vastavalt eritingimustele, millest teavitatakse ametlike kanalite teel. 

1.7. Kooli päevakava kehtestab direktor.

II Koolipäev

2.1. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-21.00. Kooli uksed avab ning signalisatsiooni lülitab välja valvur. Õpilased sisenevad koolimajja õpilaspileti alusel, kooli töötajad töötaja kaardi alusel. Kooli külalised (sh lapsevanemad) on lubatud eelneval kokkuleppel ja teatud ajal.

2.2. Nädalavahetusel on koolimaja suletud, va päevadel kui see on tingitud õppekorralduse muutmisest.

2.3. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00 -18.00, va erijuhtudel.

2.4. Koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;

II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;

III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 6. märts 2022. a;

IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

2.5. Õppeveerandid on järgmised:

I veerand – 01.09.-22.10.2021

II veerand – 01.11.-22.12.2021

III veerand – 10.01.-25.03.2022

IV veerand – 28.03.-13.06.2022

III Õppetöö

3.1. Õppetunni pikkus on 45 minutit, paarisõppetunni pikkus on 90 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 15-20 minutit.

3.2. Õpilased õpivad koolipäeva jooksul ühes klassiruumis, va eriained (käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus, liikumisõpetus, keeleõpe klassi jaotamisel rühmadeks).

3.3. Õpilased tulevad kooli hiljemalt 10 minutit enne tunni algust.

3.4. Tundide kellaajad:

3.4.1. 

1.tund 8.00 – 8.45

2.tund 8.55 – 9.40

3.tund 9.55 – 10.40

4.tund 11.00 – 11.45

5.tund 12.05 – 12.50

6.tund 13.10 – 13.55

7.tund 13.55 – 14.40

8.tund 14.50 – 15.35

9.tund 15.35 – 16.20

10.tund 16.30 – 17.15

 

3.5. Söögivahetunnid 

8.55 – 9.40 – 1. klassid

9.40 – 9.55 – 2.-3. klassid

10.40 – 11.00 – 4.-5., 6C, 6D klassid

11.45 – 12.05 – 6A, 6B, 7.-8. klassid

12.50 – 13.10 – 9.-12. klassid

3.6. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

3.7. Väljaspool õppetunde:

 • töötavad huviala- ja aineringid;
 • toimuvad konsultatsioonid;
 • töötavad pikapäevarühmad;
 • toimuvad töökoosolekud;
 • toimuvad koolipeod;
 • toimuvad klassiõhtud.

3.8. Tunniplaan on päevakava osa ja see koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi sisemise infosüsteemi teel.

3.9. Igal klassil on tunniplaanis KIVA-klassijuhataja tund üks kord kuus, va 1., 4. ja 7. klassid, kus KIVA-klassijuhataja tundi toimub kaks kord kuus. Iga veerandi viimasel päeval toimub kokkuvõttev klassijuhataja tund. 

3.10. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

3.11. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

3.12. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

3.13. Õppetunnid võivad toimuda väljaspool kooli õppeekskursiooni/õppekäigu/muuseumitunnina vastavalt kooli õppekavale, päevakavale ja kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. Sel õppeaastal toimub õppeekskursiooni või õppekäigu läbiviimine vastavalt riigis kehtivale olukorrale ja arvestades kõiki turvanõudeid. Õppeekskursiooni läbiviimisel tuleb arvestada hajutamist, mineku eesmärki, kohta, viiruse levikut, hügieenivõimalusi jne Üritusi kavandades kaalutakse nende vajalikkust. Õppekäike korraldatakse ainult klasside või rühmade kaupa. Need peavad olema seotud õppeprotsessiga. Prioriteediks on KIK projekti raames looduses viibimine.

3.14. Eksamite ja tasemetööde ajad on järgmised:

3.14.1. Riigieksamid

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;

B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29.aprill; 2.mai 2022. a;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;

inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

3.14.2. Cambridge C1 Advanced eksamisessioonid

Sügisene eksamisessioon:

 • Eeltest (CEPT) –  1.–10. september 2021
 • C1 Advanced eksam –  27. november – 10. detsember 2021, 

                                                  kirjalik eksam – 27. november 2021  

Kevadine sessioon:

 • Eeltest (CEPT) –  1.– 21. detsember 2021  
 • C1 Advanced eksam – 26. märts – 8. aprill 2022, 

                                     kirjalik eksam – 26. märts 2022  

3.14.2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;

B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;

valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

3.14.3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;

  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;

  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;

  5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

  2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;

  3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;

  4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;

  5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;

  6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

  7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

  8) saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;

  9) saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

3.15. Tugiteenuste (sh psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, õpiabirühmad) töö toimub vastavalt tugiteenuste tunniplaanile.

3.16. Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.

IV Huvitegevus

4.1. Huvitegevus on tasuta ja tasuline ning toimub vastavalt registreerimisele.

4.2 Huvitegevus toimub vastavalt kehtestatud graafikule.

V Korrapidamine

5.1. Igal päeval on määratud korrapidaja-administraator.

5.2. Iga klassijuhataja koos oma klassiga peab korda selle klassi õppetööks määratud klassis.

5.3. Kooli tööpäeva aitavad korraldada ja kooli siseruumides jälgivad korda KiVa meeskond, õpetajad ja koolitöötajad, kes ei ole klassijuhatajad.

5.4. Korrapidamisgraafiku koostab huvijuht.

5.5. Korrapidaja õpetaja, kes ei saa oma kohustusi täita, informeerib sellest huvijuhti.

VI Koolijuhtimine

6.1. Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.

6.2. Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja.

VII Informeerimine

7.1. Informatsiooni ja korralduste edastamiseks koolisiseselt kasutatakse järgmised meetodid:

– töö e-post (@mreal.ee)

– kooli siseveeb (info.tmrg.ee)

– e-kool

– kooliraadio

– infotund (teisipäeviti kl 8.00 – 8.45)

– õppenõukogud

– individuaalsed vestlused