Päevakava

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi päevakava õa 2023/2024

 

I Üldsätted

1.1. Päevakava kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6, § 38 lõike 2, Sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 6, 8, 10 ja 12.

1.2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.

1.3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja -meetodeid.

1.4. Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning jaotatakse õpitegevus ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vältel.

1.5. Õppepäeva tunniplaanis vahelduvad humanitaarained reaal- ja oskusainetega arvestusega, et üldjuhul on õpilase õpi- ja töövõime suurem päeva esimeses pooles ning teisipäeval ja kolmapäeval.

1.6. Kui klassile rakendatakse e-õpet või viirusest tulenevalt distantsõpet, siis töö- ja õppekorraldus toimub vastavalt eritingimustele, millest teavitatakse ametlike kanalite teel. 

1.7. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 

II Koolipäev

2.1. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni kell 07.00-21.00. Kooli uksed avab ning signalisatsiooni lülitab välja valvur. Õpilased sisenevad koolimajja õpilaspileti alusel, kooli töötajad töötaja kaardi alusel. Kooli külalised (sh lapsevanemad) on lubatud eelneval kokkuleppel ja teatud ajal.

2.2. Nädalavahetusel on koolimaja suletud, va päevadel kui see on tingitud õppekorralduse muutmisest.

2.3. Koolivaheaegadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00 -18.00, va erijuhtudel.

2.4. Koolivaheajad on järgmised:

 

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

2.5. Õppeveerandid on järgmised:

I veerand – 01.09.-20.10.2023

II veerand – 30.10.-20.12.2023

III veerand – 08.01.-22.03.2024

IV veerand – 25.03.-12.06.2024

 

III Õppetöö

 

3.1. Õppetunni pikkus on 45 minutit, paarisõppetunni pikkus on 90 minutit. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 15-20 minutit.

3.2. Õpilased tulevad kooli hiljemalt 10 minutit enne tunni algust.

3.3. Tundide kellaajad:

3.3.1. 

1.tund 8.00 – 8.45

2.tund 8.55 – 9.40

3.tund 10.00 – 10.45

4.tund 11.05 – 11.50

5.tund 12.10 – 12.55

6.tund 13.15 – 14.00

7.tund 14.10 – 14.55

8.tund 14.55 – 15.40

9.tund 15.50 – 16.35

10.tund 16.35 – 17.20

 

3.4. Söögivaheajad 

 

8.55 – 9.40 – 1. klassid (graafikujärgselt)

9.40 – 10.00 – 2. klassid, 3. klassid

10.00 – 10.45 – 1. klassid (graafikujärgselt)

10.45- 11.05 – 4. klassid, 5. klassid, 6A, 6D

11.50 – 12.10 – 6B, 6C, 7. klassid, 8B, 8C, 8D, 8E

12.55 – 13.15 – 8A, 9. klassid, 10.-12. klassid

 

1.klassi õpilaste toitlustamiseks kasutatakse kasuliku aja tund, mis on päeva sees (2. või 3. tunni ajal lähtuvalt tunniplaanist) kogupäeva kooli põhimõtet arvestades eesmärgiga teha vaheldust õppepäevas ja anda noorematele õpilastele võimalus harjuda kooliga ja söögi korraldusega iseteeninduses. Gümnaasiumi astme õpilastel on õppepäeva sees söögivahetund vastavalt tunniplaanile ja selle võimalikele muutustele.

 

3.5. Ainekonsultatsioonid toimuvad konsultatsioonide ajagraafiku järgi. Konsultatsioonide ajagraafik avalikustatakse kooli veebilehel.

3.6. Väljaspool õppetunde:

 • töötavad huviala- ja aineringid;
 • toimuvad konsultatsioonid;
 • töötavad pikapäevarühmad;
 • toimuvad töökoosolekud;
 • toimuvad koolipeod;
 • toimuvad klassiõhtud.

3.7. Tunniplaan on päevakava osa ja see koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest. Muudatustest tunniplaanis teatab õppealajuhataja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi sisemise infosüsteemi teel.

3.8. Igal klassil on tunniplaanis KIVA-klassijuhataja tund üks kord kuus, va 1., 4. ja 7. klassid, kus KIVA-klassijuhataja tundi toimub kaks korda kuus. Iga veerandi viimasel päeval toimub kokkuvõttev klassijuhataja tund. 

3.9. Ühes õppepäevas tohib üldjuhul läbi viia ühe kontrolltöö. Kontrolltöö toimumise ajast teatatakse õpilastele vähemalt viis õppepäeva enne kontrolltöö toimumist. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

3.10. 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta.

3.11. Pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei anta.

3.12.Õppetunnid võivad toimuda väljaspool kooli õppeekskursiooni/õppekäigu/muuseumitunnina vastavalt kooli õppekavale, päevakavale ja kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaanile. Sel õppeaastal toimub õppeekskursiooni või õppekäigu läbiviimine vastavalt riigis kehtivale olukorrale ja arvestades kõiki turvanõudeid. Õppeekskursiooni läbiviimisel tuleb arvestada hajutamist, mineku eesmärki, kohta, viiruse levikut, hügieenivõimalusi jne Üritusi kavandades kaalutakse nende vajalikkust. Õppekäike korraldatakse ainult klasside või rühmade kaupa. Need peavad olema seotud õppeprotsessiga. Prioriteediks on KIK projekti raames looduses viibimine.

3.13. Eksamite ja tasemetööde ajad on järgmised:

3.13.1. Riigieksamid

eesti keel teise keelena (kirjalik)   23. aprill 2024

eesti keel teise keelena (suuline)  23.–26. aprill 2024

Inglise keel (kirjalik) 2. mai 2024

Inglise keel (suuline) 2.–3. mai; 6.-7. mai 2024

Matemaatika (kirjalik) 23. mai 2024

3.13.2. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024

eesti keel teise keelena (suuline) – 20.-22. mai 2024

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024

valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024

 

 

3.13.3. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 • A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 1. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 • A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
 • A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

3.13.4. Cambridge C1 Advanced eksamisessioonid

 • Eeltest (CEPT) esimene sessioon –  4.–8. september 2023
 • Eeltest (CEPT) teine sessioon –  4.– 15. detsember 2023 
 • Eeltest (CEPT) kolmas sessioon –  15.aprill – 7. juuni 2024

3.14. Tugiteenuste (sh psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, õpiabirühmad) töö toimub vastavalt tugiteenuste tunniplaanile.

3.15. Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.

IV Huvitegevus

4.1. Huvitegevus on tasuta ja tasuline ning toimub vastavalt registreerimisele.

4.2. 1.-4. klassi õpilastele on pakutud õppekava toetavad harivad huviringid “Erudiit”, “Inglise keel” (1. klassis), “Huvitav lugemine” klassipõhiselt. Kui lapsevanem ei soovi, et tema laps osaleks selle tegevuse töös, siis tuleb esitada vastav loobumisavaldus.

4.3. Huvitegevus toimub vastavalt kehtestatud graafikule.

 

V Korrapidamine

5.1. Igal päeval on määratud korrapidaja-administraator.

5.2. Kooli tööpäeva aitavad korraldada ja kooli siseruumides jälgivad korda KiVa meeskond, õpetajad ja koolitöötajad vastavalt kinnitatud graafikule.

5.3. Korrapidaja õpetaja, kes ei saa oma kohustusi täita, informeerib sellest korrapidaja-administraatorit.

5.4. Klassijuhatajad saadavad oma klassi õpilased sööklasse söögivahetunni ajal ja peavad seal korda.

 

VI Viiruste ennetamise töö korraldus

 

Kooli avatuna hoidmiseks kasutatakse viiruse levikut ennetavaid meetmeid:

– Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju jääda. 

– COVID-19 nakkuse leviku tõkestamiseks koolis tehakse fuajees igapäevaseid temperatuurimõõtmisi (kooli fuajeesse on paigaldatud termokaamera, mille kasutamine on ette nähtud ennetava meetmena viiruse leviku ohu vähendamiseks, et kaitsta õpilaste ja koolitöötajate tervist.

– Positiivse COVID-19 kiirtesti saanul jääda koju kuni tervenemiseni. Lähikontaktsel tuleb hoolega jälgida oma tervist. 

– – Tuleb järgida hügieenireegleid. 

– Hea ventilatsioon.

– Vajaduspõhiselt võib teha COVID-19 kiirtestimine medõe juures.

 

VII Koolijuhtimine

6.1. Kooli tööpäeva juhib direktor, tema äraolekul õppealajuhataja.

6.2. Kooli juhtkonna äraolekul juhib koolipäeva selleks otseselt nimetatud töötaja.

 

VIII Informeerimine

7.1. Informatsiooni ja korralduste edastamiseks koolisiseselt kasutatakse järgmised meetodid:

– töö e-post (@mreal.ee)

– kooli siseveeb (info.tmrg.ee)

– e-kool

– kooliraadio

– infotund (teisipäeviti kl 8.00 – 8.45)

– õppenõukogud

– individuaalsed vestlused