Riikliku-, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve kontaktandmed

HTM https://www.hm.ee/

Päästeamet https://www.rescue.ee/

Tööinspektsioon https://www.ti.ee/

Terviseamet https://www.terviseamet.ee/et

Põllumajandus- ja Toiduamet https://pta.agri.ee/

Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee/et

Keeleamet https://www.keeleamet.ee/

Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet https://ttja.ee/

Keskkonnaamet https://keskkonnaamet.ee/

Haridusamet https://www.tallinn.ee/et/haridusamet