Õppeaasta eesmärgid

ÕPPEAASTA PRIORITEEDID

  • Kvaliteetse ja kaasaegse hariduse pakkumine läbi haridusprotsessi mitmekesisuse ning lähtudes iga õpilase vajadustest.
  • Keele ja kultuuri teadlikkuse suurendamine.
  • Turvalise töö- ja õppekeskkonna loomine.
  • õa 2024/2025 eestikeelsele õppele paindlikuks üleminekuks ettevalmistamine.
  • Koostöö arendamine kõikide koostööpartneritega.

2023/2024. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine
– Kooli arengukava koostamine
– Eestikeelsele õppele ülemineku kava koostamine
– Positiivse õpikeskkonnaga kooli maine süvendamine
– KiVa meeskonna võimestamine ja juhtimine

Personali juhtimine
– Õpetaja rolli suurendamiseks tingimuste loomine
– Kooli personali koolitamise jätkamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil
– Õpetaja professionaalse arengu tagamine läbi heade praktikate levitamise
– Töötajate tugisüsteemi toimimine (sh mentorlus, individuaalsed üks-ühele vestlused, arenguvestlused)
– Kooli töötajate vaimse tervise toetamine

Koostöö huvigruppidega
– Uute ÕE liikmete ülekoolilised valimised ja töökava kavandamine
– Koostöö parendamine hariduslike erivajadustega õpilaste vanematega
– Võimaluste leidmine uute projektide alustamiseks kaasates erinevate ainete õpetajaid ja õpilasi
– Traditsiooniliste ürituste korraldamise jätkamine ning uute algatamine ja mitmekesistamine
– Kooli hoolekogu kaasamine kooli üritustesse partnerina
– Kommunikatsiooni tõhustamine koolielu valgustamisel

Ressursside juhtimine
– Kooli eelarveliste ressursside säästlik kasutamine hoides toimivana õppe- ja kasvatusprotsessi
– Kõigile kooli töötajatele ja õpilastele gümnaasiumis vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine
– Kooli ruumide peremehelik kasutamine ja korrashoid
– Ruumide kasutamise korras sätestatu järgimine

Õppe- ja kasvatustegevus
– Uue riikliku õppekava rakendamine eesti keeles ja vene keeles, ainekavade koostamine rakendamiseks 2024/2025 õppeaastast teistes ainetes
– Ainekavade ja valikainete korrigeerimine (õppeplaan, ainekavad) ja täiendamine vastavalt uuele riiklikule õppekavale
– Erinevate õppemeetodite efektiivsem kasutamine
– Õppetegevuse mitmekesistamine, sh lõimitud tegevus
– Projektinädala korraldamine
– E-õppepäevade korraldamine
– Eestikeelse aineõppe seire
– Funktsionaalse lugemisoskuse arendamise tähtsustamine
– Suurema tähelepanu pööramine tööle võimekamate õpilastega, kooli esindatuse tagamine kõigil linna ja maakondlikel aineolümpiaadidel
– Välishindamise tulemused on võrreldavad vabariigi keskmiste tulemustega.
– Koolikohustusliku ujumiskursuse läbimise korraldamine 3. ja 4.klassides.

Tugisüsteemi eesmärgid õppeaastaks:
– Tugiteenuste osutamise korra kinnitamine ja rakendamine.
– Õpilaste arengu toetamine hariduse omandamisel psühholoogiliste, logopeediliste ja õpiraskuste probleemide ennetamisel, märkamisel ja õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.
– HEV õpilaste kaardistamine, tegevuste planeerimine ja elluviimine.
– Põhjuseta puudumiste ja koolikohustuse täitmise seire
– Tugisüsteemide tegevust puudutava info edastamine, kooli ja kodu koostöö tõhustamine
– Sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetustöö
– KiVa programmi juurutamine ja omaks võtmine ning KiVa klassijuhatajat tundide effektiivsuse tõstmine.
– Teemapäevade, infotundide läbiviimine ja korraldamine
– Sihtrühmade nõustamine õpilaste toetamisel (lastevanemate nõustamine ja toetamine, õpetajate nõustamine HEV õpilaste teemadel õppetegevuse osas)
– Õpilase toetamiseks koostöövõrgustiku loomine ja arendamine