Õppeaasta eesmärgid

 

Õppeaasta 2022/2023 on LOODUS- JA KESKKONNAHOIU AASTA

 

ÕPPEAASTA PRIORITEEDID

  • Haridusasutuste tipptasemel juhtimine
  • Motiveeritud ja kompetentsed pedagoogid ja tugispetsialistid
  • Võimetele ja soovidele vastav haridustee
  • Formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine
  • Võimestatud koostöö lapsevanemate, kogukonna, erasektori ja riigiga
  • Kaasaegne ja kättesaadav haridusvõrk kogu linnaruumis

 

2022./2023. õppeaasta eesmärgid

  • Kvaliteetse ja kaasaegse hariduse pakkumine läbi haridusprotsessi mitmekesisuse ning lähtudes iga õpilase vajadustest
  • Looduse- ja keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi õuesõppe aktiviseerimise.
  • Turvalise töö- ja õppekeskkonna loomine

 

Eestvedamine ja juhtimine

– Kooli tegevuse süsteemne planeerimine, kavandatu elluviimine, analüüsimine

– Positiivse õpikeskkonnaga kooli maine süvendamine

Personali juhtimine

– Õpetaja rolli suurendamiseks tingimuste loomine

– Sisekorra-eeskirja korrastamine, sh kaugtöö võimaldamine

– Ametijuhendite ülevaatamine, kehtiva seadusandlusega kooskõlla viimine

– Kooli personali koolitamise jätkamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil

– Õpetaja professionaalse arengu tagamine läbi heade praktikate levitamise

– Töötajate tugisüsteemi toimimine (sh mentorlus, individuaalsed üks-ühele vestlused, arenguvestlused)

Koostöö huvigruppidega

– Uute ÕE liikmete ülekoolilised valimised ja töökava kavandamine

– Koostöö parendamine hariduslike erivajadustega õpilaste vanematega

– Võimaluste leidmine uute projektide alustamiseks kaasates erinevaid aineõpetajaid ja õpilasi

– Traditsiooniliste ürituste korraldamise jätkamine ning uute algatamine ja mitmekesistamine

– Kooli hoolekogu kaasamine kooli üritustesse partnerina

– Kommunikatsiooni tõhustamine koolielu valgustamisel

Ressursside juhtimine

 – Kooli eelarveliste ressursside säästlik kasutamine hoides toimivana õppe- ja kasvatusprotsessi

 – Kõigile kooli töötajatele ja õpilastele gümnaasiumis vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

– Kooli ruumide peremehelik kasutamine ja korrashoid

– Ruumide kasutamisekorras sätestatu järgimine

Õppe- ja kasvatustegevus

– Kooli õppekava uuendamine

– Ainekavade ja valikainete korrigeerimine (õppeplaan, ainekavad) ja täiendamine

– Erinevate õppemeetodite efektiivsem kasutamine

– Õppetegevuse mitmekesistamine, sh lõimitud tegevus

– Klassipõhise õppe sisseviimine

– Projektinädala korraldamine

– E-õppepäevade korraldamine

– Eestikeelse aineõppe seire

– Funktsionaalse lugemisoskuse arendamise tähtsustamine

– Suurema tähelepanu pööramine tööle võimekamate õpilastega, kooli esindatuse tagamine kõigil linna ja maakondlikel aineolümpiaadidel

– Välishindamise tulemused on võrreldavad vabariigi keskmiste tulemustega.

Tugisüsteem

– Õpilaste arengu toetamine hariduse omandamisel psühholoogiliste, logopeediliste ja õpiraskuste probleemide ennetamisel, märkamisel ja õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.

– HEV õpilaste kaardistamine, tegevuste planeerimine ja ellu viimine.

-HEV õpilaste toetamise süsteemi väljatöötamine ja rakendamine esmatasandi (kooli tasandil) raames.

– Põhjuseta puudumiste ja koolikohustuse täitmise seire

– Tugisüsteemide tegevust puudutava info edastamine, kooli ja kodu koostöö tõhustamine

– Sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetustöö

– KiVa programmi juurutamine ja omaks võtmine

– Teemapäevade, infotundide läbiviimine ja korraldamine

– Sihtrühmade nõustamine õpilaste toetamisel (lastevanemate nõustamine ja toetamine, õpetajate nõustamine HEV õpilaste teemadel õppetegevuse osas)

– Õpilase toetamiseks koostöövõrgustiku loomine ja arendamine