Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on koolidirektor ametiisik, kellel on ametiseisund.

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on koolidirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

Korruptsiooni eest vastutav isik: Natalja Vergun, direktor

Käskkiri- vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:

1. Õppealajuhatajad
2. Pedagoogiline personal, sh õpetajad, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog, õpiabirühmaõpetaja.
3. Muu personal, sh majandusalajuhataja, infojuht, huvijuht, raamatukoguhoidja, IT-tugiisik, laborant.

Käskkiri ametiisiku kinnitamise kohta.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

 

Teated toimingu kohaldamata jätmise kohta puuduvad.