Esseekonkursi juhend

„Rahvuskultuurid kooli. Tatarlased"

1. Üldsätted.

Antud juhend määratleb esseekonkursi „Rahvuskultuurid kooli.Tatarlased" korralduse tingimusi ja läbiviimise korda.( edaspidi Konkurss)

Konkurss viiakse läbi Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis „Rahvuskultuurid kooli." projekti raames.

Konkursil osalevad Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 10.-11.klasside õpilased

2. Konkursi eesmärgid ja ülesanded

Eesmärk: Loovate võistlustingimuste loomine lastele, kes soovivad näidata oma vaateid rahvuskultuuride mitmekesisuset.

Vastastikune austamine ja erinevate rahvuste tolerantne suhtumine üksteisesse. Vastastikuse austamise kasvatamine

3. Tööde formaat:

Essee. Individuaalne töö.

4. Tööde hindamiskriteeriumid

-töö vastavus konkursi temaatikale

- teksti arusaadavus ja täpsus

- vene kirjandusliku keele grammatiliste, leksikaliste, stiilinormide järgimine

5. Konkursi läbiviimise ajad ja autasustamine:

Konkursi kokkuvõte ja parimate tööde autasustamine –10.11.2015 :

Tööd palun saata kuni 06.11.2015 aadressile huvijuht@mreal.tln.edu.ee