Tervise üritused

Tallinna terviseprofiil ja sündmused

Juhendmaterjalid kooli personalile

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi
Tervisekomisjoni tööplaan
2019./2020.õ.a.

 

Nr

Üritus

vanuserühm

Tähtaeg

vastutavad

1

Traumade ennetamine tundides ja klassivälistes üritustes

1-12 .kl

Aasta jooksul

aineõpetajad, kooli meedikud, klassijuhatajad, õppealajuhatajad

2

Loengud tervisest

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid,

Inimeseõpetuse õpetajad

3

Liiklusõnnetuste ennetamine (loengud, ülesannete täitmine tundides, vestlused)

1-12.kl

Aasta jooksul

Liikluspolitsei , klassijuhatajad,tööõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetajad

Ohutuse nõude allkirjastamine

4

Koostöö psühholoogi ja sotsiaalpedagoogiga õppeprotsessis probleemsete psühholoogiliste situatsioonide ennetamise eesmärgil

1-12.kl.

Aasta jooksul

  Klassijuhatajad, sotsiaalpedagoog, psühholoog

5

Esmaabi traumade puhul

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli meedik

6

Kirjaliku ja suulise kõne korrigeerimine

1-4 .kl.

Aasta jooksul

Kooli logopeed ja parandusõppe õpetajad

7

Psühholoogiline abi kriisi situatsioonides

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli psühholoog

8

Toidu kvaliteedi kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabinet

9

Õpilaste tervise kvaliteedi kontroll

(uuringud)

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Kooli tervishoiu kabineti töötaja

10

Vahetusjalatsite kandmise kontroll

1-12 .kl.

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid. Korrapidaja-õpetajad  ja aineõpetajad, õpilasesinduse liikmed-

11

Korrapidaja-õpetajate korrapidamise korraldamine

Peavad korda kõik õpetajad graafiku alusel

Aasta jooksul

huvijuht

12

Klassikabinettide tuulutamise kontroll vahetundide ajal

aineõpetajad

Aasta jooksul

Korrapidaja-administraatorid, järgmises tunnis kabinetis töötavad aineõpetajad

13

Koolimaja temperatuurirežiimi kontroll

koolihoone

Aasta jooksul

majandusjuhataja

14

Narkomaania, suitsetamise ja alkoholismi ennetamine

2-12 .kl.

Aasta jooksul

Kutsutud lektorid, koolimeedik,

klassijuhatajd

15

Tunnid ja õppeekskursioonid 

Kõik astmed

Aasta jooksul

Aineõpetajad, Klassijuhatajad õppealajuhatajad,

huvijuht

16

Spordi – ja tervisepäevad õpilastele

Kõik astmed

Aasta jooksul

Kooli juhtkonna liikmed

Keh.kasv.õpetajad

17

Koolisöökla menüü teavitamine ( nädal aega varem) 

1-12.kl.

Aasta jooksul

Söökla töötajad, infojuht

18

Talgupäev

1-12.kl.

30.04.20

Koolipere

19

KEAT võistkonna õpingud spordimängu „Sa suudad seda„ osalemiseks

6 .kl.

Aasta jooksul

 

kutsutud lektorid, huvijuht

20

“Suitsuprii klass” konkursil osalemine

4-12 .kl.

Aasta jooksul

4-12.kl. klassijuhatajad, huvijuht

21

Koostöö „Roheline kool“

koolihoone

Aasta jooksul

Koolipere

Täiendavalt aasta jooksul: 

  1. Loengud.
  2. Üksikud üritused
  3. Etenduste läbiviimine koolimajas
  4. Projektid.