Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad!

plakat insta

Ajavahemikul 01.06.2020-05.06.2020 toimub meie gümnaasiumis ainenädal ühise teemaga "Elukestev õpe ja karjääri planeerimine"

01.06.2020-reaal-ja loodusainete päev- matemaatika ja loodusõpetus, bioloogia ja geograafia, füüsika ja keemia

02.06.2020-võõrkeelte päev

03.06.2020-rakenduslikete õppeainete päev-kunst ja muusika, tööõpetus ja kehaline kasvatus

04.06.2020 Eesti keele ja eesti kultuuri päev

Humanitaarainete päev-vene keel, kirjandus, ja ajalugu

Õpilastele pakutakse e-kooli kaudu temaatiline ülesanne kogu päevaks.

Teisi tunde sellel päeval ei ole!

Ülesandeid ei hinnata- meie eesmärk on panna õpilasi huvi tundma tulevase elukutse jaedaspidise karjääri vastu.

Lubame, et ülesanded tulevad mitmekesised, huvitavad ja arendavad!

Ootame rohket osavõttu!