Общий план работы

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad. Käesoleva üldtööplaani koostamisel on kajastatud kooli juhtkonna (direktor, õppealajuhatajad), tuguteenuste spetsialistide (psühholoog, sotsiaalpedagoog) ja haldusvaldkonna spetsialistide (infojuht, huvijuht, majandusalajuhataja) plaanitavad tegevused, mis on kooskõlas üldiste prioriteetidega ja tähelepanu all olevate punktidega.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi üldtööplaan õa 2023/2024