Kooli moto ja põhiväärtused

Kooli moto

Õpetamine peab arendama

Visioon

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium on positiivse maine ja arendamist soodustava õpikeskkonnaga kool, kus töötavad pädevad õpetajad ja õpivad elurõõmsad, sõbralikud ja õpihimulised õpilased.

Missioon

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis on loodud õpikeskkond, kus kõik kooli töötajad toetavad konkurentsivõimelise isiksuse ning haritud, tolerantse ja lojaalse maailmakodaniku kujundamist.

 

Väärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, suhtumist ja käitumisreegleid, mis aitavad meil kõige paremini oma missiooni teostada ja visioonis kirjeldatud seisundini jõuda.

  • Oleme usaldusväärsed. Tahame olla õppe- ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, olles valmis enda valikuid ja otsuseid argumenteeritult põhjendama. Oleme ausad iseenda ja teiste vastu ning tahame olla kõigile partneritele positiivseks eeskujuks. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele.  
  • Oleme koostööle avatud partnerid. Tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid ning nende seisukohti.  
  • Oleme loovad ja innovaatilised. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüstemis ja ühiskonnas. 
  • Oleme head suhtlejad ja koostöökultuuri edendajad. Suhtlemisel hindame heatahtlikkust, paindlikkust, tolerantsust, eetilisust, vastastikust austust. 
  • Oleme traditsioone hoidev ja väärtustav kool. Säilitame vanu traditsioone ja kombeid. Tuues sisse uued traditsioonid austame igat osapoolt.