Цели учебного года

ÕPPEAASTA PRIORITEEDID

  • Kvaliteetse ja kaasaegse hariduse pakkumine läbi haridusprotsessi mitmekesisuse ning lähtudes iga õpilase vajadustest.
  • Keele ja kultuuri teadlikkuse suurendamine.
  • Turvalise töö- ja õppekeskkonna loomine.
  • õa 2024/2025 eestikeelsele õppele paindlikuks üleminekuks ettevalmistamine.
  • Koostöö arendamine kõikide koostööpartneritega.

2023/2024. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine
— Kooli arengukava koostamine
— Eestikeelsele õppele ülemineku kava koostamine
— Positiivse õpikeskkonnaga kooli maine süvendamine
— KiVa meeskonna võimestamine ja juhtimine

Personali juhtimine
— Õpetaja rolli suurendamiseks tingimuste loomine
— Kooli personali koolitamise jätkamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil
— Õpetaja professionaalse arengu tagamine läbi heade praktikate levitamise
— Töötajate tugisüsteemi toimimine (sh mentorlus, individuaalsed üks-ühele vestlused, arenguvestlused)
— Kooli töötajate vaimse tervise toetamine

Koostöö huvigruppidega
— Uute ÕE liikmete ülekoolilised valimised ja töökava kavandamine
— Koostöö parendamine hariduslike erivajadustega õpilaste vanematega
— Võimaluste leidmine uute projektide alustamiseks kaasates erinevate ainete õpetajaid ja õpilasi
— Traditsiooniliste ürituste korraldamise jätkamine ning uute algatamine ja mitmekesistamine
— Kooli hoolekogu kaasamine kooli üritustesse partnerina
— Kommunikatsiooni tõhustamine koolielu valgustamisel

Ressursside juhtimine
— Kooli eelarveliste ressursside säästlik kasutamine hoides toimivana õppe- ja kasvatusprotsessi
— Kõigile kooli töötajatele ja õpilastele gümnaasiumis vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine
— Kooli ruumide peremehelik kasutamine ja korrashoid
— Ruumide kasutamise korras sätestatu järgimine

Õppe- ja kasvatustegevus
— Uue riikliku õppekava rakendamine eesti keeles ja vene keeles, ainekavade koostamine rakendamiseks 2024/2025 õppeaastast teistes ainetes
— Ainekavade ja valikainete korrigeerimine (õppeplaan, ainekavad) ja täiendamine vastavalt uuele riiklikule õppekavale
— Erinevate õppemeetodite efektiivsem kasutamine
— Õppetegevuse mitmekesistamine, sh lõimitud tegevus
— Projektinädala korraldamine
— E-õppepäevade korraldamine
— Eestikeelse aineõppe seire
— Funktsionaalse lugemisoskuse arendamise tähtsustamine
— Suurema tähelepanu pööramine tööle võimekamate õpilastega, kooli esindatuse tagamine kõigil linna ja maakondlikel aineolümpiaadidel
— Välishindamise tulemused on võrreldavad vabariigi keskmiste tulemustega.
— Koolikohustusliku ujumiskursuse läbimise korraldamine 3. ja 4.klassides.

Tugisüsteemi eesmärgid õppeaastaks:
— Tugiteenuste osutamise korra kinnitamine ja rakendamine.
— Õpilaste arengu toetamine hariduse omandamisel psühholoogiliste, logopeediliste ja õpiraskuste probleemide ennetamisel, märkamisel ja õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel.
— HEV õpilaste kaardistamine, tegevuste planeerimine ja elluviimine.
— Põhjuseta puudumiste ja koolikohustuse täitmise seire
— Tugisüsteemide tegevust puudutava info edastamine, kooli ja kodu koostöö tõhustamine
— Sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetustöö
— KiVa programmi juurutamine ja omaks võtmine ning KiVa klassijuhatajat tundide effektiivsuse tõstmine.
— Teemapäevade, infotundide läbiviimine ja korraldamine
— Sihtrühmade nõustamine õpilaste toetamisel (lastevanemate nõustamine ja toetamine, õpetajate nõustamine HEV õpilaste teemadel õppetegevuse osas)
— Õpilase toetamiseks koostöövõrgustiku loomine ja arendamine